หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 25 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) .(KKP)

 

นาย บรรยง

พงษ์พานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

200,000

54.88

ซื้อ

เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCKH)

 

นาย อรรถวุฒิ

เตชะอุบล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

363,049,912

0.04

ซื้อ

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

วรวิศว์ น้ำขาว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2566

20,000

11.24

ขาย

เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD)

 

นางสาว ฐิดา จำเริญพฤกษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/09/2566

131,100

0.61

ขาย

ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPAXT)

 

นาย ธรินทร์

ธนียวัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/09/2566

50,000

33.25

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

500,000

0.49

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2566

2,000,000

 

Revoked by Reporter

1.91

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2566

2,000,000

1.91

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2566

349,500

1.81

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2566

249,500

1.84

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิตวรี ขำเดช)

หุ้นสามัญ

20/09/2566

4,025,000

1.67

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

100,000

2.02

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิตวรี ขำเดช)

หุ้นสามัญ

21/09/2566

725,000

2.02

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิตวรี ขำเดช)

หุ้นสามัญ

22/09/2566

100,000

2.12

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย อิทธิกร

ขำเดช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิตวรี ขำเดช)

หุ้นสามัญ

22/09/2566

100,000

2.02

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นางสาว ภัทรภร อิทธิภูวดล

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

22/09/2566

5,000

8.80

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นางสาว ลีฬภัทร ลีฬหวณิช

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

22/09/2566

10,000

8.75

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นาย อนวัช

ลีละวัฒน์วัฒนา

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

22/09/2566

12,500

8.70

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

7,100

9.84

ซื้อ

โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOVA)

 

นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

1,700,000

11.20

ขาย

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

นาย จักรสนิท กฤษสอาดใจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

4,000

28.00

ซื้อ

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN)

 

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

11,400

3.00

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

50,000

3.26

ซื้อ

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MODERN)

 

นาย โยธิน

เนื่องจำนงค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

9,700

2.80

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาย ปรีดา

ไอรมณีรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

50,000

2.96

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

19/09/2566

7,604,400

2.83

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

1,700,000

7.77

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

2,300,000

7.65

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

1,800,000

7.65

ขาย

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP)

 

นาย สาทิส ตัตวธร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/09/2566

150,000

0.41

ขาย

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

216,100

17.30

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2566

2,000

3.00

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!