หมวดหมู่: CSR

9855 อพท


อพท. คว้ารางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’ ระดับดี ปี 2566

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า ได้เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ระดับดี ขององค์กรภาครัฐ ประเภทราชการส่วนกลาง จากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในปี 2566 มีหน่วยงานผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รวม 109 องค์กร แบ่งเป็น จากองค์กรภาครัฐ 51 องค์กร และอีก 58 องค์กร จากองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมและองค์กรภาคประชาสังคม โดยมี ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของ อพท. เข้าร่วม ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

          “อพท. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยโดยใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก มาเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน อพท. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ โดยหลายแผนงาน โครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดผลกระทบเชิงบวกกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนพื้นที่พิเศษของ อพท. และได้กำหนดเป็นนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงการเข้าถึงบริการต่างๆ ของกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้พิการ ซึ่ง อพท. มีการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชันเพื่อคนพิการทางสายตา จัดทำทางลาด ที่จอดรถ ห้องนํ้าสำหรับคนพิการในพื้นที่พิเศษของ อพท. ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)” นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าว

          การทำงานในปี 2566 อพท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ อพท. เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ทั้งรายด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ และรายกลุ่มได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้พิการ ซึ่ง อพท. ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) ในโครงการที่ อพท. ดำเนินการ และในอนาคต อพท. ยังคงให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนกับบุคลากร อพท. ทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อลดหรือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของ อพท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ อพท. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย 

 

 

A9855

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!