หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 18


ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่พันธบัตรสกุลเงินบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘AAA(tha)’

 ฟิทช์ เรทติ้งส์- กรุงเทพฯ- 19 พฤษภาคม 2566 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่พันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (อันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘AAA(tha)’

โดยพันธบัตรดังกล่าว จะออกภายใต้โครงการพันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน Medium-Term Note (MTN) ของ EXIM ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ที่ ‘AAA(tha) ’ พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้จากการออกพันธบัตรไปใช้เพื่อการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

พันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร (National Long-Term Rating) เนื่องจากพันธบัตรดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสำหรับธนาคารของฟิทช์และสอดคล้องกับวิธีที่ฟิทช์ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตพันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ที่ 'BBB+' ของ EXIM

อันดับภายในประเทศของ EXIM สะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น EXIM ซึ่งมีสถานะเป็นธนาคารรัฐได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคารและมีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานและกำหนดกลยุทธ์ของธนาคาร

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต หาเพิ่มเติมได้จากรายงานอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ ‘ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ https://www.fitchratings.com/site/pr/10214838

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของพันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิของ EXIM อาจถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารได้รับการปรับลดอันดับ

ฟิทช์ อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารหากโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากการที่รัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงอย่างมีนัยสำคัญ

การลดบทบาทของธนาคารในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและความเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฏหมายของธนาคารจากการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ทั้งนี้ การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศก็จะขึ้นอยู่กับการทบทวนการประเมินความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของ EXIM เปรียบเทียบกับบริษัทหรือธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศของพันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิของ EXIM ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด

 

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต

6 ตุลาคม 2565

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ EXIM มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตสากลที่ 'BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ'

 

ติดต่อ

Primary Analysts

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Associate Director

+662 108 0153

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ 57 ถนน วิทยุ

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

Secondary Analyst

พชร ศรายุทธ (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Director

+662 108 0152

 

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!