หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 17


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร’บ.ซิงเกอร์ประเทศไทย’ ที่ ‘BBB’ และเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิต เป็น ‘Negative’ จาก’Stable’

  ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB’พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น’Negative’หรือ’ลบ’ จากเดิม’Stable’ หรือ’คงที่’การปรับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ถดถอยลงและผลประกอบการทางการเงินที่อ่อนแอลงซึ่งต่ำกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้อย่างมีนัยสําคัญ

ในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์นั้น ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทอ่อนแอลงอย่างชัดเจนจนถึงระดับที่มากกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าเป็นผลมาจากการขยายสินเชื่ออย่างรวดเร็วของบริษัทท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการอนุมัติสินเชื่ออย่างไม่ระมัดระวังและการทำการตลาดเชิงรุกของบริษัท ทั้งนี้ การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทในปี 2565 ยังส่งผลทำให้ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (หรือลูกหนี้ชั้นที่ 3 -- NPL) ที่เกิดขึ้นใหม่ (NPL Formation) เพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 13.8% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 จากที่ระดับ 4.6% ณ สิ้นปี 2565

เมื่อพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อถัวเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเป็น 25% ในไตรมาสแรกของปี 2566 (เมื่อปรับตัวเลขเป็นอัตราส่วนเต็มปี) จากระดับ 2.8% ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของผู้บริหารที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ให้ดีขึ้น

โดยการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บหนี้ และเร่งตัดหนี้สูญของลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตให้เร็วขึ้นนั้น ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทจะจะค่อยๆ ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

ผลประกอบการของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 936 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลที่ลดลงสำหรับสินค้าคงคลังในส่วนของสินค้าที่ยึดคืนจํานวนมาก ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า แรงกดดันทางด้านลบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทมีแนวโน้มที่จะดําเนินต่อไปในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2566 และผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวเป็นบวกในปี 2567-2568 ทั้งนี้ คาดว่าความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทซึ่งวัดจากอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เสี่ยงถัวเฉลี่ย (EBT/ARWA) นั้นจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ระดับ 2% ในปี 2567-2568 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับ 4%-5% ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากจะให้เห็นผลดังกล่าว บริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทริสเรทติ้ง ประมาณการว่า ยอดขายสินค้าของบริษัทจะชะลอตัวลง 50% ในปี 2566 และจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ 10% ต่อปีในปี 2567-2568 อันเป็นผลจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้นของบริษัทภายหลังจากที่คุณภาพสินทรัพย์ถดถอยลง อัตรากําไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คาดว่าจะอยู่ในช่วงกลาง 30% ในปี 2567-2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งนโยบายของบริษัทในการขยายเครือข่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ทริสเรทติ้ง ประเมินว่า สินเชื่อของบริษัทจะเติบโตเพิ่มขึ้น 6% ในปี 2566 และ 16%-18% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2567-2568 ทั้งนี้ จากมุมมองของทริสเรทติ้ง บริษัทจะดำเนินกลยุทธ์การเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป (Conservative Growth)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Hire Purchase) เพื่อรักษาระดับการเติบโตของสินเชื่อและเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้น บริษัทจะต้องเน้นที่ตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในกลุ่มรถบรรทุกซึ่งขยายไปยังตลาดลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลางที่ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและยังคงมีอัตราการค้างชำระหนี้ต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น

ฐานทุนของบริษัทซึ่งวัดโดยอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยง (RAC) ยังคงเป็นปัจจัยเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่สำคัญสำหรับอันดับเครดิต โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 บริษัทมี RAC อยู่ที่ระดับ 67% ซึ่งยังคงประเมินว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมาก

ฐานทุนที่แข็งแกร่งนี้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนการขยายสินเชื่อของบริษัทได้ในระยะปานกลาง บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.4 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 โดยอัตราส่วนดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าข้อกำหนดทางการเงินที่บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 3 เท่า

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนอันดับเครดิตในการประเมินอันดับเครดิตของทริสเรทติ้งได้แก่ การที่บริษัทมีสถานะแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดย ณ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัทมีเงินสดรวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นและวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่เพียงพอซึ่งคิดเป็นมูลค่า 5.1 พันล้านบาทเมื่อเทียบกับภาระหนี้ 1.8 พันล้านบาทที่จะครบกําหนดในอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีภาระหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 6.7 พันล้านบาท

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’หรือ ‘ลบ’ สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทที่ถดถอยลงรวมถึงความสามารถในการทำกำไรที่ต่ำกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดไว้อย่างมาก

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตจะถูกปรับลดลงหากคุณภาพสินทรัพย์และผลประกอบการของบริษัทไม่มีสัญญาณที่จะปรับตัวดีขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับเปลี่ยนกลับมาเป็น “Stable” หรือ “คงที่” ได้ หากคุณภาพสินทรัพย์และผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังคงรักษาฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Negative

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

    © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!