หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 9


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท ‘บ.ราชธานีลิสซิ่ง’ ที่ ‘A-‘ แทนที่หุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทเดิม

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’

       ทริสเรทติ้ง ยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทไถ่ถอนภายใน 4 ปี ที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยเช่นกัน

        โดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวงเงินจากเดิมในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินไปใช้ในการดำเนินงานและชำระคืนหนี้  

        อันดับเครดิตได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากสถานะเครดิตเฉพาะของบริษัท (Stand-alone Credit Profile – SACP) ที่ระดับ ‘bbb+’ เพื่อสะท้อนถึงการที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต “A/Stable”)

        โดยอันดับเครดิตที่ได้รับการยกระดับสะท้อนถึงการที่บริษัทสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัททุนธนชาต ในขณะที่บริษัทก็ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากบริษัททุนธนชาตเช่นกัน

        สถานะเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสถานะทางการตลาดของบริษัทซึ่งได้แก่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เน้นรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และรถยนต์หรู นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสามารถในการรักษาสถานะทางการตลาด

        ตลอดจนการมีฐานทุนที่แข็งแรง และผลประกอบการทางการเงินที่ดีของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวก็ถูกลดทอนลงจากความกังวลในเรื่องสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ

        ความชำนาญทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทยังคงทำให้บริษัทดำรงสถานะในการเป็นผู้นำทางการตลาดรายหนึ่งในด้านสินเชื่อคงค้างถึงแม้ว่าจะมีนโยบายการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 ยอดสินเชื่อคงค้างของบริษัทขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 5.47 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือคิดเป็นการเติบโต 2% จากสิ้นปีก่อนหน้า

        ทริสเรทติ้ง ประมาณการว่า บริษัทจะมียอดสินเชื่อใหม่เติบโตในอัตราเฉลี่ย 5% ต่อปีในช่วงปี 2566-2567 โดยการเติบโตนั้นมีปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและความต้องการรถบรรทุกที่เติบโตสอดคล้องไปกับเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว

        ในปีนี้บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันให้กับฐานลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งธุรกิจใหม่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดสินเชื่อและลดแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยรับจากสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อที่ยังคงมีความรุนแรงได้

        ในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์นั้น นโยบายการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังของบริษัทรวมทั้งการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราส่วนลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือลูกหนี้ชั้นที่ 3 (NPL) ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.6% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 จาก 3.8% ณ สิ้นปี 2564

        ในมุมองของทริสเรทติ้ง NPL อาจจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทขยายสินเชื่อในเชิงรุกภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ NPL นั้นยังอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้

        ฐานทุนของบริษัทซึ่งประเมินโดยอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยง (RAC) อยู่ในระดับ ‘เข้มแข็ง’ โดยอยู่ที่ระดับ 23% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 ความสามารถในการสร้างรายได้ซึ่งประเมินด้วยอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เสี่ยงถัวเฉลี่ย (EBT/ARWA) ยังคงอยู่ที่ระดับ ‘ปานกลาง’ ที่ 4% (เมื่อปรับให้เป็นอัตราส่วนเต็มปี)

        ทั้งฐานทุนและความสามารถในการทำกำไรยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอันดับเครดิตในปัจจุบัน ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าบริษัทจะรักษาอัตราส่วน RAC ให้อยู่ในระดับที่แข็งแรงและ EBT/ARWA ให้อยู่ในระดับปัจจุบันในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าได้

บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 2.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 450 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการที่สามารถรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ ซึ่งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น

        ทริสเรทติ้ง ประเมินว่า บริษัทจะมีสถานะเงินทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ ‘เพียงพอ’ เนื่องจากบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนรวมทั้งยังมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทึ่ค่อนข้างกระจายตัวซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทได้

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่’ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ว่า บริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการตลาด ตลอดจนฐานทุน และความสามารถในการสร้างผลกำไรในระดับปัจจุบันเอาไว้ได้ นอกจากนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ว่า บริษัทจะสามารถบริหารคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากฐานทุนมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยอัตราส่วน RAC ทรงตัวอยู่ในระดับเกินกว่า 25% อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากอันดับเครดิตของบริษัททุนธนชาตได้รับการปรับเพิ่มขึ้น

        ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจถูกปรับลดลงหากสถานะเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญจนกระทั่งอัตราส่วน RAC ลดลงต่ำกว่าระดับ 12% และ/หรือคุณภาพสินเชื่อถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ EBT/ARWA อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.5% นอกจากนี้ การปรับลดอันดับเครดิตของบริษัททุนธนชาตอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทได้ด้วยเช่นกัน

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

THANI237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 486.3 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

THANI23NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,439 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

THANI247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 593.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

THANI24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

THANI251B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

THANI254A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

THANI255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 593 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

THANI25DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

THANI25DB: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

THANI262A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

THANI262B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

THANI264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

THANI268A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

THANI272A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

THANI274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทไถ่ถอนภายใน 4 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

     ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!