หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 7


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท‘บ.ดุสิตธานี’ที่ ‘BBB-‘ แนวโน้ม ‘Negative’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ‘BBB-‘รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน (DUSIT22PA) ของบริษัทที่ระดับ ‘BB’ และคงแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’ หรือ’ลบ’ เช่นเดิม

        ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “BBB-” ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด

อันดับเครดิตดังกล่าวได้พิจารณาถึงสภาวะการดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังการเกิดโรคระบาดในธุรกิจหลักๆ ของบริษัทซึ่งได้แก่ โรงแรม การศึกษา และอาหาร อย่างไรก็ดี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้ง ว่าสถานะเครดิตของบริษัทจะยังคงได้รับแรงกดดันจากการพัฒนาโครงการ ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ ด้วยการลงทุนขนาดใหญ่

ทริสเรทติ้ง คาดว่า ภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการก่อสร้าง ต้นทุนที่สูงกว่าคาด และการขายโครงการที่อยู่อาศัยที่อาจช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

        ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และไตรมาสแรกของปี 2566 ดีกว่าประมาณการของทริสเรทติ้ง อันเป็นผลจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทรายงานรายได้รวม 4.7 พันล้านบาทในปี 2565 และ 1.7 พันล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2566 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 598 ล้านบาทในปี 2565 และที่ 411 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ดีขึ้นมาอยู่ที่ 13.3 เท่า (ทำให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) ในไตรมาสแรกของปี 2566 จาก 19.7 เท่าในปี 2565

        ในอนาคต ทริสเรทติ้ง คาดว่า การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมีปัจจัยหนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ดี ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่รุนแรง ทริสเรทติ้ง ยังคาดการณ์ว่าธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารจะมีรายได้จากการดำเนินงานที่เป็นบวกได้อย่างต่อเนื่องในภาวะที่การดำเนินงานกลับมาเป็นปกติ

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’หรือ’ลบ’ สะท้อนถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค  เช่น ความล่าช้าในการก่อสร้าง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และการขายโครงการที่อยู่อาศัยที่ล่าช้า ซึ่งอาจทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลง

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเปลี่ยนมาเป็น ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ได้หากผลการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวกลับมาได้อย่างมั่นคงและการดำเนินโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มีความก้าวหน้าตามแผน ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากสถานะทางการเงินของบริษัทเสื่อมถอยลงมากกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดไว้อย่างมาก

โดยอาจเกิดจากการที่การก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ล่าช้ากว่าที่คาดและ/หรือยอดขายโครงการที่อยู่อาศัยอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ การปรับลดอันดับเครดิตก็อาจเกิดจากการที่สถานะสภาพคล่องของบริษัทอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 28 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

   

DUSIT237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

BBB-

 

DUSIT23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

BBB-

 

DUSIT22PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 1,500 ล้านบาท

BB

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี

BBB-

 

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Negative

       

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!