หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

          ก.ล.ต. เปิดเผย คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market capitalization) มุ่งส่งเสริมบริษัทที่ประกอบธุรกิจภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยครอบคลุมถึงบริษัทไทยขนาดกลางที่มีรายได้จากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่กำหนด และบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic value) อย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการที่ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามเกณฑ์ Market capitalization สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยให้ครอบคลุมบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญให้กับประเทศไทย การปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG Model* ซึ่งจากเดิมเกณฑ์ข้างต้นจำกัดให้เฉพาะบริษัทไทยขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น 

          ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสร้างความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัททั่วไปสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิซึ่งต้องประกอบธุรกิจและมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับบริษัทไทยขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุนตาม BCG Model รวมถึงบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้แก่ประเทศไทยก็สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยเกณฑ์ Market capitalization ได้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

________________________

หมายเหตุ : *นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) และอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-curves)

 

 

A51119

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!