หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SETแมนพงศ


บจ. ไทย ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเติบโตดีจากการเปิดประเทศ

          บริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 โดยมียอดขายเติบโตดี จากการท่องเที่ยวและการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

          นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 786 บริษัท คิดเป็น 99.5% จากทั้งหมด 790 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2566 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2566 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 590 บริษัท คิดเป็น 74.7% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

          ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2566 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน บจ. ใน SET มียอดขาย 4,200,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% มีต้นทุนการผลิต 3,320,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 410,246 ล้านบาท ลดลง 17.3% และมีกำไรสุทธิ 261,116 ล้านบาท ลดลง 6.2% สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2566 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ระดับ 1.52 เท่า ลดลงจาก 1.58 เท่า เมื่อเทียบกับ สิ้นปีก่อน

 

อัตราส่วนแสดงความสามารถการทำกำไร

Q1/2565

Q1/2566

อัตรากำไรขั้นต้น

23.0%

21.0%

อัตรากำไรจากการดำเนินงานหลัก

12.4%

9.8%

อัตรากำไรสุทธิ

6.9%

6.2%

 

          “การเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลดีต่อธุรกิจอาหาร การบริการ การขนส่ง การท่องเที่ยว และการโทรคมนาคม ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารและธุรกิจการเงินยังได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การเร่งปรับตัวให้ทันต่อการกลับมาของธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งกว่ายอดขาย ส่วนหนึ่งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ บจ. มีอัตรากำไรลดลง” นายแมนพงศ์กล่าว

          ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1/2566 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% ต้นทุนการผลิต 40,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% และมีกำไรสุทธิ 2,153 ล้านบาท ลดลง 32.4%

 

สรุปผลประกอบการตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจงวดไตรมาส 1/2566 (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม

ยอดขาย

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

Q1/2565

Q1/2566

% Chg.

Q1/2565

Q1/2566

% Chg.

Q1/2565

Q1/2566

% Chg.

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

339,014

394,359

16.3

16,536

16,054

-2.9

11,525

7,642

-33.7

- ธุรกิจการเกษตร

50,298

49,521

-1.5

3,771

1,803

-52.2

3,122

1,325

-57.6

- อาหารและเครื่องดื่ม

288,716

344,838

19.4

12,765

14,252

11.6

8,403

6,317

-24.8

สินค้าอุปโภคบริโภค

28,287

31,917

12.8

1,947

1,193

-38.7

2,123

1,300

-38.8

- แฟชั่น

8,942

15,799

76.7

507

509

0.3

686

704

2.5

- ของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน

7,929

6,932

-12.6

-66

83

225.3

-18

86

564.6

- ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

11,416

9,187

-19.5

1,506

601

-60.1

1,455

511

-64.9

ธุรกิจการเงิน

310,507

367,315

18.3

97,213

117,883

21.3

68,539

76,417

11.5

- ธนาคาร

231,753

280,947

21.2

95,605

108,118

13.1

54,375

61,860

13.8

- เงินทุนและหลักทรัพย์

34,033

40,823

19.9

14,152

16,732

18.2

9,554

8,561

-10.4

- ประกันภัยประกันชีวิต

44,720

45,545

1.8

-12,545

-6,967

44.5

4,609

5,996

30.1

สินค้าอุตสาหกรรม

487,478

431,787

-11.4

40,621

8,785

-78.4

26,645

5,438

-79.6

- ยานยนต์

18,303

25,666

40.2

1,386

1,761

27.0

1,512

1,506

-0.4

- วัสดุอุตสาหกรรม-เครื่องจักร

16,261

12,055

-25.9

601

17

-97.1

270

7

-97.5

- กระดาษและวัสดุการพิมพ์

1,486

1,147

-22.8

313

235

-24.7

275

210

-23.6

- ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

338,062

296,052

-12.4

32,055

3,813

-88.1

18,996

1,422

-92.5

- บรรจุภัณฑ์

55,618

50,267

-9.6

3,371

2,093

-37.9

2,860

1,527

-46.6

- เหล็ก

57,748

46,601

-19.3

2,894

866

-70.1

2,732

766

-71.9

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

355,882

349,461

-1.8

28,513

28,702

0.7

27,762

37,233

34.1

- วัสดุก่อสร้าง

205,665

182,951

-11.0

13,608

8,089

-40.6

13,632

20,531

50.6

- รับเหมาก่อสร้าง

54,990

61,428

11.7

1,087

2,531

132.8

323

1,271

293.6

- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

95,227

105,082

10.3

13,817

18,082

30.9

13,807

15,431

11.8

ทรัพยากร

1,660,394

1,722,333

3.7

253,508

175,711

-30.7

97,034

85,021

-12.4

- พลังงานและสาธารณูปโภค

1,660,394

1,722,333

3.7

253,508

175,711

-30.7

97,034

85,021

-12.4

บริการ

602,698

661,359

9.7

38,337

39,738

3.7

30,294

31,162

2.9

- พาณิชย์

474,183

519,131

9.5

11,695

11,911

1.8

14,130

16,258

15.1

- การแพทย์

59,853

51,352

-14.2

15,088

8,436

-44.1

11,994

6,936

-42.2

- สื่อและสิ่งพิมพ์

11,616

13,357

15.0

729

832

14.1

772

895

15.9

- บริการเฉพาะกิจ

1,559

3,154

102.3

169

215

27.7

110

205

86.8

- ท่องเที่ยวและสันทนาการ

9,433

16,579

75.8

-679

2,450

460.8

-1,390

1,154

183.0

- ขนส่ง

46,054

57,786

25.5

11,335

15,894

40.2

4,678

5,715

22.2

เทคโนโลยี

231,537

242,360

4.7

19,458

22,180

14.0

14,419

16,902

17.2

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

85,192

94,614

11.1

4,423

6,177

39.7

4,449

4,905

10.3

- เทคโนโลยีและการสื่อสาร

146,346

147,746

1.0

15,035

16,003

6.4

9,970

11,997

20.3

Total SET

4,015,797

4,200,891

4.6

496,132

410,246

-17.3

278,341

261,116

-6.2

 

 

A51117

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!