หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

3853 SCB


ไทยพาณิชย์โชว์ความแกร่งควบตลาดเงิน-ตลาดทุน คว้า 6 รางวัล ThaiBMA Best Bond Awards 2022

          ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets นายศักดา ดำนาคแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน นายแพททริก ปูเลีย Head of Financial Markets Function และนางขวัญกมล พริ้งวณิชย์ Division Head, Financial Market Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบ 6 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประกอบด้วย 1. Deal of the Year : ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 2. Most Innovative Deal : ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 และ3. รางวัล Corporate ESG Bond of the Year : ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 4. Best Repo Primary Dealer 5. Best Outright Primary Dealer และ 6. รางวัล Best Primary Market Contributor ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านการทำธุรกรรมครอบคลุมทั้งในกลุ่มตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนการเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

          สำหรับ 6 รางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับ สะท้อนมิติการขับเคลื่อนตลาดเงินตลาดทุน ดังนี้ 

          • รางวัล Deal of the Year : ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2565

          • รางวัล Most Innovative Deal: ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอื่นได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

          • รางวัล Corporate ESG Bond of the Year: ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน

          • รางวัล Best Repo Primary Dealer เป็นรางวัลที่มอบให้สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธปท.

          • รางวัล Best Outright Primary Dealer เป็นรางวัลที่มอบให้สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธปท. และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย

          • รางวัล Best Primary Market Contributor รางวัลจากกระทรวงการคลัง (MOF) สำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดในตลาดแรก

 

 

A3853

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!