หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 1630 SAM


SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน
          บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่ง บสส. ได้ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 2,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย

 


A1630

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!