หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1618 BANPU


บ้านปูรับรางวัลเกียรติคุณ ‘Sustainability Disclosure Award 2022’
          บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร (ขวา) เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) จากการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

          บ้านปูดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบ้านปูอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บ้านปูยังคงมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเน้นให้สัดส่วนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป (Smarter Energy for Sustainability)

          รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัลจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

          สามารถติดตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูได้ที่ www.banpu.com

 


A1618

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!