หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. เปิดตัว ‘ESG Product Platform’ ศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน “ESG Product Platform” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

          “ESG Product Platform” เป็นแหล่งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น บริษัทที่สนใจออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ได้แก่ ตราสารหนี้* และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
          (1) ภาพรวมตลาด สถิติมูลค่าการออกเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund)
          (2) รายชื่อตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนและ SRI Fund พร้อมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประเภทตราสาร มูลค่าการเสนอขายรวม อัตราผลตอบแทน และอันดับความน่าเชื่อถือ หรือกรณี SRI Fund จะแสดงข้อมูลประเภท ลักษณะพิเศษ และเอกสารของกองทุนรวม เป็นต้น
          (3) หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวทาง หรือบทความ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน

          นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จะเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลการเสนอขายของตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนแต่ละรุ่น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการเสนอขาย** ภายในปี 2566 เพื่อความครบถ้วนและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนผ่าน ESG Product Platform ได้ที่ลิงก์ https://web-esg.sec.or.th/
_____________________________
หมายเหตุ:
* ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ประกอบด้วย ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)
** รายละเอียดข้อมูล เช่น ประเภทการเสนอขาย ระดับความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และรายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 


A1612

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!