หมวดหมู่: พาณิชย์

DTN


GIT ลงนาม MOU คณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน ยกระดับห้องปฏิบัติการ-งานวิจัยอัญมณี

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ลงนาม MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือยกระดับห้องปฏิบัติการ งานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

      นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิตเครื่องประดับและโลหะมีค่า กับผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามมาตรฐาน GIT standard โดยมีนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ GIT และ ผศ.ดร.สุรัตน์ วรรณศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นสักขีพยานในการลงนาม

       “การลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการมุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า งานวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับไปประยุกต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้”นายสุเมธกล่าว

       ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงมีห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาวัสดุตัวเรือนเครื่องประดับ สำหรับผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ

     สำหรับ GIT เป็นหน่วยงานที่วางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด การยกระดับฝีมือแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้าน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!