หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (...) เสนอ ดังนี้

        1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) และวันที่ 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ)

        2. เห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ (rearrange) ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนที่ ... กำหนด

        3. ให้สำนักงาน .. นำข้อเสนอของ ... เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ (ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน .. ที่ นร 1008/ 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) ต่อไป

        สาระสำคัญของเรื่อง 

        คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (...) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ และนำมาผนวกกับหลักการใหม่ที่ ... ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติแก่หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้

 

แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

กรณีการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

โดยไม่เพิ่มจำนวนกอง (rearrange)

 

กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่

1. หลักการและเหตุผล

 

 

เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขหลักการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย ... จะมอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมได้เอง โดยไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ และจำนวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังเท่าเดิม [ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่เดิมกำหนดให้สามารถยุบรวมหรือยุบเลิกได้เฉพาะภารกิจหลักและไม่สามารถ rearrange ข้ามประเภทหน่วยงานได้ เป็น สามารถนำภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน/หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคมายุบเลิกหรือยุบรวมเพื่อจัดตั้งกองใหม่ในส่วนกลางได้ (ไม่รวมถึงหน่วยงานภายในที่ส่วนราชการจัดตั้งตามคำสั่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น ท่าอากาศยาน)]

 

ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้ง การนำ Digital Technology มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือนำมาทดแทนเพื่อลดภาระงานที่มีอยู่เดิม [ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ) และนำหลักการข้อเสนอการยุบเลิกหรือยุบรวมภารกิจของส่วนราชการอื่น (X-In, Y-Out) ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงบประมาณ) มารวมไว้เป็นหลักการเดียวกันสำหรับการขอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่ม)]

2. เงื่อนไขในการแบ่งส่วนราชการ

 

 

2.1 ราชการส่วนกลาง

 

ยุบเลิก/

ยุบรวมกองเดิมที่เป็น

เพื่อจัดตั้งกองใหม่ที่เป็น

(1) ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

(2) ภารกิจสนับสนุน

ภารกิจหลัก

(3) ภารกิจสนับสนุน

ภารกิจสนับสนุน

(4) ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค: เขต/ศูนย์/พื้นที่/ภาค

กองที่เป็นราชการส่วนกลางใหม่

ที่เป็นภารกิจหลัก

 

2.2 ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค เช่น การจัดพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึงการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง

2.3 หน่วยงานในต่างประเทศ ต้องเป็นสำนักงานตามกฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น การย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกันหรือจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งภายในประเทศเดียวกัน

 

 

ส่วนราชการสามารถจัดทำข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม หรือถ่ายโอนภารกิจเพื่อประกอบคำขอกรณีการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

1) ข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในสังกัดที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ

2) ข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจหลัก (core function) ให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน หรือข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (ต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังภายในระยะเวลา 3 ปี

3) ข้อเสนอยุบเลิกภารกิจหรือยุบรวมหน่วยงานของส่วนราชการอื่น (X-In, Y-Out) สำหรับกรณีภารกิจที่มี Value Chain เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ซึ่งไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้

3. การจัดทำคำขอและขั้นตอน

 

 

กรณีที่หน่วยงานดำเนินการภายใต้เงื่อนไขข้างต้น (ในข้อ 2.1 - 2.3) ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มจำนวนกอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ ... เสนอมาในครั้งนี้ [เป็นการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เนื่องจากต้องการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้สั้น กระชับขึ้น (ลดระยะเวลาได้ 2 เดือน)] ดังนี้

1) ลดระยะเวลาการรอหนังสือตอบความเห็นจากหน่วยงานกลาง โดยให้ผู้แทนหน่วยงานกลางนำความเห็นของส่วนราชการมาในวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

2) ลดขั้นตอนการเสนอ ... เพื่อพิจารณา โดยให้สำนักงาน ... ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแล้วให้แจ้งผลส่วนราชการดำเนินการต่อไปได้ คู่ขนานกันไปกับการรายงานให้ .... และ ... ทราบต่อไป

3) การจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการฯ : ยกเลิกการจัดทำเอกสารรายละเอียดคำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการฯ จากเดิม 7 หัวข้อ และให้ส่วนราชการจัดทำคำชี้แจงเฉพาะสาระสำคัญในรูปแบบบทสรุปผู้บริหาร โดยตอบคำถามสำคัญใน 3 ประเด็น เช่น ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นถึงการทบทวนภารกิจโดยภาพรวมเพื่อระบุให้เห็นถึงผลกระทบ สถานการณ์ และ/หรือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่แสดงถึงเหตุผลความจำเป็นในการแบ่งส่วนราชการ

 

กรณีการจัดตั้งกองซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนกองทั้งกองที่เป็นภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุนในราชการส่วนกลาง/การจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/ราชการส่วนภูมิภาค/หน่วยงานในต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขข้างต้น) ส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และหลักเกณฑ์ที่ ... กำหนด (ตามข้อ 2.1) เช่น

1) ส่วนราชการถามความเห็นหน่วยงานกลางเพื่อให้จัดทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง

2) รัฐมนตรีส่งข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการและรายละเอียดตามคำชี้แจงพร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง มายังสำนักงาน ...

เพื่อเสนอ ... พิจารณา

3) การจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการฯ : ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทบทวนบทบาทภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ (2) เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง (3) ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ (4) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (5) ปริมาณงาน (6) แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการ/ส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมใหม่ และ (7) ค่าใช้จ่าย

4. อื่นๆ

 

 

- ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถคงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่ส่วนราชการมีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการมอบอำนาจดังกล่าว

- ส่วนราชการจะต้องนำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการมีหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ภายในกรอบระยะเวลา 1 - 5 ปี เพื่อให้ ... พิจารณา หากผลการประเมินปรากฏว่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อราชการ ให้ ... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยุบหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8355

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!