หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


ร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ครั้งที่ 14 (ร่างบันทึกการประชุม JC) และร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) for Border Areas] ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ร่างบันทึกการประชุม JDS) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ครั้งที่ 14 (ร่างบันทึกการประชุม JC) และร่างบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน [The Joint Development Strategy (JDS) for Border Areas] ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ร่างบันทึกการประชุม JDS) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ในช่วงการะประชุมคณะกรรมาธิการ JC และคณะกรรมการ JDS ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 มีสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการหารือของการประชุมคณะกรรมาธิการ JC เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อาทิ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือสาขาใหม่ๆ ส่วนร่างบันทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 มีสาระสำคัญเป็นการสรุปผลการหารือคณะกรรมการ JDS เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้กรอบคณะกรรมการดังกล่าว และแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

        2. การประชุม JC และการประชุม JDS สำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรีมีการว่างเว้นมานานกว่า 6 ปี โดยการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2558 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสในการรักษาและขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย และให้ทั้งสองฝ่ายได้ติดตามประเด็นผลประโยชน์สำคัญที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และความท้าทายในโลกปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำร่างบันทึกการประชุมเพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทั้งสองกลไกดังกล่าว

        3. ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 และร่างบันทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 รวมทั้ง กต. ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

             1) ร่างบันทึกการประชุม JC ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างรอบด้าน และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายอย่างสูงสุด ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือในสาขาใหม่

             2) ร่างบันทึกการประชุม JDS ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้กรอบคณะกรรมการ JDS ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูง และระดับคณะทำงาน และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ JDS สำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ปี .. 2022 – 2026 การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียบริเวณชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8344

 Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!