หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 20 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย กวิล

กฤษเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/12/2566

100,000

1.41

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

06/12/2566

2,517,800

0.13

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

06/12/2566

20,000

1.70

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

06/12/2566

20,000

1.70

ซื้อ

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน

เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2566

10,000

33.75

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2566

10,000

34.00

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน

เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/11/2566

5,000

33.25

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน

เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2566

5,000

34.00

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน

เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

7,500

32.50

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย ชอน

เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

5,000

33.25

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

30,000

8.90

ซื้อ

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(FE)

 

นาย บุญชัย

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/12/2566

3,700

 

Revoked by Reporter

160.00

ซื้อ

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(FE)

 

นาย บุญชัย

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/12/2566

3,700

160.00

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

13,300

4.80

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

3,600

0.82

ขาย

อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALPHAX)

 

นาย ธีร

ชุติวราภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/12/2566

52,210,000

0.50

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

600

2.63

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

10,000

0.70

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

20,000

1.66

ซื้อ

ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)

 

นางสาว หทัยชนก สุวรรณจาง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/11/2566

14,600

10.90

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!