หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

40,000

9.55

ขาย

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

30,000

9.50

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

04/12/2566

30,000

4.94

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)

หน่วยทรัสต์

04/12/2566

30,000

4.94

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

2,300

9.30

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

10,000

9.05

ซื้อ

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)

 

นาย สันติ บางอ้อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

10,000

6.05

ขาย

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

1,600

9.95

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/12/2566

10,000

9.90

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

01/12/2566

400,000

0.14

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

110,000

4.40

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

50,000

4.39

ขาย

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย สุธรรม ส่งศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

25,000

45.25

ขาย

พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRTR)

 

นาย ภัคพงศ์

รัตนประไพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/11/2566

20,000

5.10

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

400

3.14

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

5,000

3.12

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

10,000

33.25

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

5,000

33.50

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

5,000

33.75

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

5,000

34.00

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

5,000

34.25

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย ธีระชัย

เชมนะสิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

52,000

4.52

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาง วรรณพร

วองอิสริยะกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เจน วองอิสริยะกุล)

หุ้นสามัญ

30/11/2566

74,100

2.16

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาย เจน

วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/11/2566

74,100

2.16

ซื้อ

.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)

 

นาง กิติยา

นีบเลอร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler)

หุ้นสามัญ

04/12/2566

22,300

4.20

ซื้อ

สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO)

 

นาย ไกร

วิมลเฉลา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

40,000

7.45

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

1,500

2.64

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

200

2.64

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

15,800

 

Revoked by Reporter

7.20

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

15,800

7.20

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

40,000

 

Revoked by Reporter

7.21

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

40,000

7.21

ซื้อ

เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF)

 

นาย พิศิษฐ์

อริยเดชวณิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/12/2566

145,000

0.89

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

17,000

0.67

ขาย

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/12/2566

100

0.68

ซื้อ

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)

 

นาย ศิริพงษ์

อุ่นทรพันธุ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์)

หุ้นสามัญ

04/12/2566

7,762,485

6.80

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!