หมวดหมู่: พาณิชย์

1a6973


กรมพัฒน์ฯ พบผู้ทำบัญชีบกพร่อง 6,973 ราย เรียก 64 รายแจง ทำบัญชีเกินโควตา

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งหนังสือเตือนผู้ทำบัญชีบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งชื่อธุรกิจที่ได้รับทำบัญชีจำนวน 6,973 ราย ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเรียกผู้ทำบัญชี 64 ราย เข้าชี้แจง หลังพบรับทำบัญชีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนะธุรกิจตรวจสอบตัวตนคนทำบัญชีให้รอบคอบ มีตัวตนจริงหรือไม่ ป้องกันเสียเงินซ้ำซ้อน และบัญชีใช้ไม่ได้

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ทำบัญชีรวมทั้งสิ้น 78,858 ราย และในจำนวนนี้ มีชื่อเป็นผู้ทำบัญชีในการนำส่งงบการเงินของธุรกิจรวมทั้งสิ้น 52,134 ราย และจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก พบว่า มีผู้ทำบัญชีที่บกพร่องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ทั้งเรื่องการแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีไม่ครบถ้วน หรือแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่รับจ้างทำบัญชีจากธุรกิจ จำนวน 6,973 ราย โดยกรมฯ ได้มีหนังสือเตือนผู้ทำบัญชีให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว

       ทั้งนี้ ยังพบมีผู้ทำบัญชีจำนวน 64 ราย รับทำบัญชีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกินกว่า 100 รายธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ได้มีหนังสือเรียกให้เข้าชี้แจง หากพบตั้งใจกระทำความผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

     นายทศพล กล่าวว่า ธุรกิจในฐานะผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันการจ้างงานที่ไม่ได้งาน โดยก่อนว่าจ้างงาน ธุรกิจควรตรวจสอบและสอบถามผู้ทำบัญชีว่ายังคงเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีอยู่หรือไม่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว ควรจัดทำสัญญาจ้างงาน  กำหนดขอบเขตการจ้างงาน และราคาให้ชัดเจน รวมทั้งหลังจากที่ได้มีการว่าจ้างผู้ทำบัญชีแล้ว ควรตรวจค้นข้อมูลว่า ผู้ทำบัญชีได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ (ที่ว่าจ้าง) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือยังทาง www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ผู้ทำบัญชี e-Accountant >> ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

      นอกจากนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้ทำบัญชี เมื่อภาคธุรกิจจะจัดหาผู้สอบบัญชี ก็ต้องเช็คว่าเป็นผู้สอบบัญชีจริง ไม่ใช่นายหน้า หรือมิจฉาชีพ ตกลงการว่าจ้างผ่านหนังสือตอบรับงาน และควรตรวจค้นข้อมูลว่า ผู้สอบบัญชีได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ (ที่ว่าจ้าง) กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้วทาง www.tfac.or.th >>TFAC Online Service >> ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล

      อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการทำบัญชีตามหลักการของกฎหมายบัญชี กรมฯ ได้จัดอบรมโครงการ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีให้ถูกต้องแก่ผู้ทำบัญชี ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ทำบัญชีที่บกพร่องทั้ง 6,973 ราย และผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในปี 2565 อีก 3,273 ราย รวมทั้งสิ้น 10,246 ราย โดยมีกำหนดการจัดอบรมทุกสัปดาห์ รอบละ 500 ราย เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 23 พ.ย.2565-วันพุธที่ 25 ม.ค.2566

       “กรมฯ หวังว่าผู้ทำบัญชีจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำกับธุรกิจในการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 รวมทั้งผู้ทำบัญชีเองจะได้ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และอาจส่งผลต่อการนำส่งงบการเงินของธุรกิจผ่านระบบ DBD e-filing”นายทศพลกล่าว

     สำหรับ ผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4407 งานทะเบียนผู้ทำบัญชี โทร 0 2547 4395 คลินิกบัญชี โทร 0 2547 4396 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Line Open Chat : “DBD Accounting”, Facebook : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!