หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 26 กันยายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 26 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

 

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

527,400

7.14

ซื้อ

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย สรกฤช

รอดทิม

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

20/09/2565

20,000

5.09

ขาย

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย กิตติ

ฉัตรเลขวนิช

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

26/09/2565

100,000

3.16

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

21/09/2565

12,000,000

0.74

ขาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

21/09/2565

12,000,000

0.74

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

22/09/2565

11,900,000

0.74

ขาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

22/09/2565

11,900,000

0.74

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

150,000

2.41

ซื้อ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย อภิชาญ

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

22/09/2565

300,000

4.24

ขาย

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย อภิชาญ

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

200,000

4.44

ขาย

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS)

 

นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

37,600

3.50

ขาย

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

20,000

3.96

ซื้อ

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย ชวลิต

จันทรรัตน์

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

22/09/2565

599,600

13.10

ขาย

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย ศานิต

ร่างน้อย

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

35,000

14.80

ขาย

ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)

 

นาย ฮิโรคาซึ

ซูรูฮารา

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

3,000

32.75

ซื้อ

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)

 

นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

400,000

26.00

ขาย

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาย สุรชัย

แสงสำราญ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

26/09/2565

8,500

53.50

ซื้อ

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ)

 

นาย นพดล

สันธนะพานิช

ผู้รายงาน

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

183,600

0.50

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ โชควัฒนา

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

4,500

7.25

ซื้อ

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)

 

นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

7,000

2.94

ซื้อ

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)

 

นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นาง จิรดา

เตียสุวรรณ์)

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

15,000

2.92

ซื้อ

ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)

 

นาย สมประสงค์

ปัญจะลักษณ์

นิติบุคคลซึ่ง

ผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

47,200,000

1.40

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

40,000

5.18

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

340,000

2.03

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

50,000

5.10

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

50,000

 

Revoked by Reporter

2.00

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

50,000

2.00

ซื้อ

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)

 

นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

400,000

39.25

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย บุญนำ

บุญนำทรัพย์

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

4,000,000

-

โอน

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS)

 

นาย กิตติ

วชิรจิรากร

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

69,800

11.50

ขาย

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย วรุต

ตันติพิภพ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

120,000

7.58

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

26/09/2565

650,000

14.70

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

26/09/2565

400,000

14.60

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย สันติธร

บุญเจือ

ผู้รายงาน

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

22/09/2565

5,000

17.00

ขาย

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นาง ปริยา

จีระพันธุ์

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

246,685

31.00

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

22/09/2565

22,900

12.58

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/09/2565

250,000

0.48

ซื้อ

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)

 

นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

50,000

8.91

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

 

หุ้นสามัญ

23/09/2565

150,000

0.79

ขาย

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!