หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ .. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ... ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า

        1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) .. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107 บัญญัติให้การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ สธ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ .. .... เพื่อกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ และกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เพื่อประกอบการพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง และพิจารณาให้รับการบำบัดรักษาแทน ทั้งนี้ ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์แต่ละประเภทตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกำหนด ดังนี้

              1.1 ชื่อยาเสพติดให้โทษ

                    (1) ประเภท 1 เช่น เฮโรอีน (heroin), เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamfetamine), แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) (ยาบ้า

                    (2) ประเภท 2 เช่น โคคาอีน (cocaine), ฝิ่นยา (medicinal opium) 

                    (3) ประเภท 5 เช่น พืชฝิ่น, เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย, สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง

              1.2 ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

                    (1) ประเภท 1 เช่น คาทิโนน (cathinone), ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin), ไซโลไซบีน (psilocybine) 

                    (2) ประเภท 2 เช่น คีตามีน (ketamine), ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine), ไนตราซีแพม (nitrazepam) 

        2. การกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามร่างกฎกระทรวงในข้อ 1. โดยอ้างอิงปริมาณตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ .. 2547 เป็นการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษสำหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และความผิดฐานเสพและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ และกฎกระทรวงกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย .. 2561 เป็นการกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย โดยกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายเดิมที่กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ .. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท .. 2559 ตามลำดับ และได้ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. 2564 ดังนั้น หากเป็นการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณตามที่กำหนดตามร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

        3. ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) .. .... และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://mnfda.fda.moph.go.th) และเว็บไซต์ สธ. (http://ncmc.moph.go.th) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 และรับฟังความคิดเห็นผ่านหนังสือแจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สธ. ได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) .. .... เพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

        เป็นการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรงและพิจารณาให้รับการบำบัดรักษา อาทิ

 

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

 

ปริมาณ

ยาเสพติดให้โทษ

1) ประเภท 1 เช่น

     - เฮโรอีน (heroin)

 

 

 

- มีน้ำหนักสุทธิไม่เกินสามร้อยมิลลิกรัม

     - เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamfetamine)

 

  - มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ่งจุดห้ากรัม หรือคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัม
     - แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) (ยาบ้า   - มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ่งจุดห้ากรัม

2) ประเภท 2 เช่น

     - โคคาอีน (cocaine)

     - ฝิ่นยา (medicinal opium)

3) ประเภท 5

 

 

- มีน้ำหนักสุทธิไม่เกินหกร้อยมิลลิกรัม

- มีน้ำหนักสุทธิไม่เกินสิบห้ากรัม

- มีน้ำหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัม

 

วัตถุออกฤทธิ์ 

1) ประเภท 1 เช่น

     - คาทิโนน (cathinone)

     - ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin) 

     - ไซโลไซบีน (psilocybine) 

 2) ประเภท 2 เช่น

     - คีตามีน (ketamine) 

     - ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)

     - ไนตราซีแพม (nitrazepam)

 

 

 

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดห้ากรัม

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งกรัม

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งกรัม

 

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดห้ากรัม

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินห้ากรัม

- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินศูนย์จุดสามกรัม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8358

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!