หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy


 

รายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2

        คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2 (วันที่ 4 ตุลาคม 2563-3 ตุลาคม 2564) [เป็นการดำเนินการตามนัยมาตรา 28 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน .. 2553 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทำที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน] สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

เรื่อง

 

ผลการดำเนินงาน

1. การประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ .. 2564

 

คณะกรรมการฯ มีการประชุม 3 ครั้ง ในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

1.1) จัดทำรายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ชุดที่ 3 ปีที่ 1

1.2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านประจำปี 2564 และปี 2565” และแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน .. 2566-2570”

1.3) จัดทำรายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ชุดที่ 3 ปีที่ 2พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ (ฉบับที่ ..) .. ….* และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายการรับงานไปทำที่บ้าน

2. การพัฒนากลไกในการพัฒนาการคุ้มครองงานที่รับไปทำที่บ้าน

 

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง และยกร่างกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวม 2 คณะ ดังนี้

2.1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ดำเนินการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ

2.2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปทำที่บ้าน ได้ดำเนินการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านและพิจารณาสัญญาจ้างในงานที่รับไปทำที่บ้าน

3. การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอาชีพเสริมเพิ่มจากอาชีพหลักมีรายได้ที่มั่นคง มีงานทำอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ หลักประกันทางสังคม และสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

3.1) โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย เป้าหมาย 450 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 458 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ของเป้าหมาย

3.2) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,420 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,461 คน คิดเป็นร้อยละ 103 ของเป้าหมาย

3.3) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 1,520 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,575 คน คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมาย

3.4) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่เครือข่ายแรงานนอกระบบ เป้าหมาย 760 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 935 คน คิดเป็นร้อยละ 123 ของเป้าหมาย

3.5) การตรวจแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 33,000 คน ผ่านการตรวจ 33,480 คน คิดเป็นร้อยละ 101.5 ของเป้าหมาย

3.6) โครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการสรรหาและเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการฯ ชุดที่ 4

4. การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 3 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์และแบบเอกสาร ใน 10 ประเด็น เช่น วันบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมนิยามงานที่รับไปทำที่บ้านและการกำหนดเพิ่มอายุขั้นต่ำในการจ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยมี ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 205 คน

5. การติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทำที่บ้าน

 

กสร. ได้ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทำที่บ้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ดำเนินการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้านสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ .. 2563-2565 เพื่อให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

 

____________________

* อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ รง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8353

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!