หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9


ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร วงเงิน 42.2 ล้านบาท

        สาระสำคัญของเรื่อง

        สทนช. รายงานว่า

        1. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 20 ตุลาคม 2563* ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สทนช. ได้รับอนุมัติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากเดิม 2 ปี (ปีงบประมาณ .. 2564 - 2565) เป็น 3 ปี (ปีงบประมาณ .. 2564 - 2566) โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน

        2. สทนช. ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร ตามสัญญาลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 วงเงินตามสัญญา 39.99 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน นับจากวันแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่ง สทนช. ยังไม่ได้แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด

        3. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สทนช. ได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี แจ้งให้ชะลอการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.655 โฉนดที่เดินเลขที่ 64752 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1- 0 - 24 ไร่ ที่ใช้เป็นทางเข้าออก ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและงานก่อสร้างอื่นๆ อีก 3 รายการ เนื่องจากผู้บริจาคที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแจ้งความประสงค์ขอคืนที่ดินเนื่องจากราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยหากการพิจารณายืดเยื้อต่อไปผู้รับจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิ เนื่องจาก สทนช. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างแต่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับ สทนช. ได้พิจารณาทางเข้าออก เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่าไม่มีทางสาธารณะอื่นใดที่จะเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้ ดังนั้น เพื่อมิให้ราชการต้องเสียประโยชน์จึงได้บอกเลิกสัญญาและข้อตกลง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

             3.1 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 วงเงิน 39.99 ล้านบาท และสัญญาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วงเงิน 5.55 ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและยินดีที่จะยกเลิกการดำเนินงานตามสัญญารวมทั้งยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมจากการยกเลิกงานในครั้งนี้

             3.2 ข้อตกลงในการดำเนินงานขยายเขตไฟฟ้า ประปา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน วงเงินค่างาน 1.45 ล้านบาท ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีได้คืนเงินล่วงหน้างวดแรก (ร้อยละ 50) จำนวน 0.73 ล้านบาท ให้กับสทนช. เรียบร้อยแล้ว

             3.3 สทนช. ได้พิจารณาดำเนินการเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ด้วยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่ตั้งอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เป็นจังหวัดอื่นแทน

_____________________

*อนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ ซึ่งรวมถึงรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรอบวงเงิน 44.3 ล้านบาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8350

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!