หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV


ร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (ร่างพิธี สารฯ) รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผู้แทนให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (ร่างพิธีสารฯ) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (23 เมษายน 2556) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไว้แล้ว และได้มีการลงนามแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีเพื่อหารือ ทบทวน และผลักดันความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเป็นรูปธรรม โดยในข้อ 3 ของบันทึกความเข้าใจฯ ได้กำหนดกลไกหารือทวิภาคีดังกล่าวจะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นหัวหน้าคณะ แต่โดยที่ฝ่ายมองโกเลียเสนอแก้ไขข้อ 3 ของบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมองโกเลียฉบับปรับปรุง ปี .. 2017 โดยปรับเปลี่ยนประธานร่วมการประชุมกลไกหารือฯ จากปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นไม่ระบุตำแหน่งของประธานร่วมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในตำแหน่งของผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานร่วม ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันในแต่ละครั้ง เพื่อให้สามารถจัดการ ประชุมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

        สาระสำคัญของร่างพิธีสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

        การแก้ไขข้อ 3 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

 

ถ้อยคำเดิม

 

ถ้อยคำใหม่

กลไกหารือนี้จะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลียเป็นหัวหน้าคณะและองค์ประกอบของกลไกการหารือจะกำหนดโดยคู่ภาคี กลไกการหารือจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก กต. กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คู่ภาคีจะตกลงระดับของหัวหน้าคณะของกลไกการหารือก่อนการประชุมแต่ละครั้งผ่านทางหนังสือทางการทูต องค์ประกอบของกลไกหารือจะกำหนดโดยคู่ภาคี และกลไกหารือจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก กต. รวมถึงกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8346

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!