หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

8332 ศิลปาธร2565


กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรายชื่อ ศิลปิน สาขาศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร และเผยแพร่องค์ความรู้

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธรแล้วทั้งสิ้น พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก ๙๔ รายชื่อ

          สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัลศิลปาธรให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน สาขา ดังนี้

          สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

          สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ

          สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายสถาพร จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ กำจรเดช

          สาขาดนตรี ได้แก่ นายชัยภัค ภัทรจินดา

          สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวศรวณีย์ ธนะธนิต

          สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน

          และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล

 

วิริยะ 720x100

QIC 720x100

 

        ทั้งนี้ศิลปาธรหมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธร ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน

          กระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสิน อยู่ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการ คัดสรรฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรจำนวน คณะ ได้เสนอรายชื่อศิลปินที่ผ่านการคัดสรร จำนวน สาขา ให้คณะกรรมการตัดสินฯ ในแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา และคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ดำเนินการตัดสินโดยพิจารณาตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี .. ๒๕๖๕ และเสนอรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นศิลปินศิลปาธร ทั้ง สาขาต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินดังกล่าว

          โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินทั้ง ท่าน พร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ และกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร ต่อไป

          ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

A8332

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!