หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 33


รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (โครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ) ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 

          สาระสำคัญ

          1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (25 ตุลาคม 2559) อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 46 รายการ ซึ่งรวมถึงโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ วงเงินรวม 1,680 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

เป็นเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2560

320

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2561

640

งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2562

640

เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด

80

รวมวงเงินภาระผูกพัน

1,680

 

          สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้ง ก่อนดำเนินการต่อไป

          2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (12 กันยายน 2560) เห็นชอบในหลักการโครงการที่ต้องเร่งรัด การดำเนินการเพื่อให้มีระบบการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนระบายลงคลองแสนแสบ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด รวม 5 โครงการ กรอบวงเงินรวม 7,145.40 ล้านบาท ซึ่งรวมไปถึงโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ โดยให้ใช้แหล่งเงินและค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่เกินร้อยละ 50

          3. กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ ในกรอบวงเงิน ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

รายการ

เป็นเงิน

งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

742.00

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

742.00

รวมกรอบวงเงิน

1,484.00

 

          โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น) ได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน (ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีทราบตามข้อเสนอในครั้งนี้) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานครให้เริ่มงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในขณะนั้น) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการจัดจ้างโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ และอนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ1 แล้วด้วย ทั้งนี้ การลงนามสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาโครงการดังกล่าวจากสำนักงบประมาณ (สงป.) แล้วเท่านั้น

          4. สงป. (ตามหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/257 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานผลการจัดจ้างรายการดังกล่าวในวงเงิน 1,484.00 ล้านบาท ตามที่ มท. เสนอ โดยค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการประกอบด้วย เงินอุดหนุนของรัฐบาล จำนวน 742.00 ล้านบาท และเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครสมทบ จำนวน 742.00 ล้านบาท สำหรับในส่วนเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 63.50 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566) ส่วนที่เหลือ จำนวน 678.50 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2569 โดยกรุงเทพมหานครจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนใน ทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

          5. มท. (กรุงเทพมหานคร) แจ้งว่า การดำเนินโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ จะทำให้สามารถรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เขตห้วยขวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงประมาณ 60,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองเป็นระบบ ได้แก่ คลองภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ

­_____________

1การขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมฯ ได้ขยาย เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2569

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 18 เมษายน 2567

 

 

4557

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!