หมวดหมู่: กลต.

SET44


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 29 ก.พ. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

52,200

4.55

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

100

4.46

ขาย

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย จิรโมท

พหูสูตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

100,000

1.79

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

19,200,000

0.38

ซื้อ

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

100

8.75

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

100,000

1.57

ซื้อ

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย ศักดิ์สิทธิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

98,000

3.91

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย พิชัย

ชุณหวชิร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

450,000

31.52

โอน

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

16,000

9.01

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

20,000

3.06

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/02/2567

20,000

3.08

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

11,500

3.04

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

20,000

3.04

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาง สุรีย์พร

อนุวัตรอุดม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

8,000,000

2.22

รับโอน

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย เมธิน

เลอสุมิตรกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ศศิธร เลิศสุมิตรกุล)

หุ้นสามัญ

29/02/2567

50,000

2.22

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย สุเมธ

เลอสุมิตรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

8,000,000

2.22

รับโอน

เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)

 

นางสาว ลัดดา

คำราช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

201,500

2.83

ขาย

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย วิศิษฎ์

คูทองกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

295,000

0.82

ซื้อ

วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK)

 

นาย วิบูลย์

แสงวิทยานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

200,000

1.52

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

10,000

1.66

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ประวีรัตน์ เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

28/02/2567

10,000

1.66

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

2,000

0.68

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!