หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SET logo


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ดังนี้ 

          1. ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR 

              ● ห้ามบริษัทสมาชิกส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย

              ● บริษัทสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

          2. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR โดยกำหนดให้ผู้ออก NVDR เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย 

          ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/7Ywd9PBJiumqVzFp9 จนถึง 15 มีนาคม 2567

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

2974

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!