หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร STARK ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงิน พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

          ก.ล.ต. กล่าวโทษนายประกรณ์ เมฆจำเริญ อดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีการตกแต่งงบการเงินของ STARK และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2564 – 2565 เพื่อลวงบุคคลใดๆ พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายประกรณ์ เมฆจำเริญ อดีตกรรมการและผู้บริหาร STARK ต่อ DSI กรณีการตกแต่งงบการเงินของ STARK และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2564 – 2565 ซึ่งเป็นกรณีขยายผลจากการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร STARK จำนวน 10 รายในคราวแรก* โดยปรากฏข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ว่า นายประกรณ์ ซึ่งในขณะเกิดเหตุเป็นกรรมการและผู้บริหารของ STARK และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันกระทำกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร STARK รายอื่น หรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ในบัญชีหรือเอกสารของ STARK และบริษัทย่อย ในปี 2564 – 2565 เพื่อลวงบุคคลใดๆ 

          การกระทำของนายประกรณ์ เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 312 และมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษนายประกรณ์ เมฆจำเริญ ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังได้แจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้นต่อ ปปง. ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรณีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารและนิติบุคคล จำนวน 10 รายในคราวแรก และเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

          นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญการคุ้มครองผู้ลงทุนและการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายปราบปรามที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ STARK ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานความร่วมมือและติดตามความคืบหน้ากับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว ในครั้งนี้เป็นการขยายผลการตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม โดย ก.ล.ต. ขอให้มั่นใจว่า จะดำเนินการนำผู้กระทำผิดตลอดจนผู้สนับสนุนการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

______________________

หมายเหตุ: *ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2566 “ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง” วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

 

 

2943

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!