หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copy


ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (.. 2565 – 2570)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (.. 2565 – 2570) (ร่างแผนความร่วมมือฯ) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างแผนความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (.. 2565 – 2570) (ร่างแผนความร่วมมือฯ) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา (การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทางวิชาการ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) การค้า: เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี .. 2570 (2) การลงทุน: เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนสะสมรวมระหว่างกันเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี .. 2570 (3) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม: เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสองทางและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน (4) การเกษตร: ส่งเสริมการค้าด้านการเกษตรและกระชับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในด้านการเกษตร และ (5) ความร่วมมือทางวิชาการ: เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระชับความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในสาขาเป้าหมาย เช่น สุขภาพ การท่องเที่ยว ซึ่งร่างแผนความร่วมมือฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ฝ่ายไทยมีหนังสือแจ้งเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกระบวนการภายในของฝ่ายไทยไปยังฝ่ายมองโกเลีย ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8345

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!