หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

คนดีรักษ์โลก


CKPower คว้ารางวัลโล่เกียรติยศ 'คนดี รักษ์โลก'องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติยศคนดี รักษ์โลกจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งยกย่องเชิดชูเกียรติ CKPower ในฐานะองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

โดยบริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ "ซี เค พี" ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (C – Clean Electricity หรือไฟฟ้าสะอาด) มิติสังคม (K – Kind Neighbor หรือ เพื่อนบ้านที่ดี) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (P – Partnership for Life หรือ พันธมิตรที่ยั่งยืน) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2593

สำหรับ งานดังกล่าว จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทางานคนดี รักษ์โลกในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งได้พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย ผลงาน และการดำเนินงานที่สะท้อนถึงแบบอย่างในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม B1–1 อาคารรัฐสภา

 คนดีรักษ์โลก

เกี่ยวกับ 'บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower'

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท จำนวน 14 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,633 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ภายใต้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ซึ่งบริษัทถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ภายใต้ บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50.0% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร อนุวัฒน์ โพธิ์ทอง โทร. 086-785-4981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!