หมวดหมู่: CSR

9880 DMT


DMT คว้ารางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566’ ระดับดี สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

          บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตร จากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

          ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานขององค์กรธุรกิจที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในฐานะผู้ประกอบการและในฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม DMT ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ควบคู่กับการใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-harassment) โดยบริษัทฯประกาศนโยบาย กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) อย่างรอบด้านทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน พร้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการทางธุรกิจ

          “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค DMT เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคม” ดร.ศักดิ์ดา กล่าวสรุป

          “โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน โดยในปี 2566 มีองค์กรได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 109 รางวัล

 

 

A9880

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!