หมวดหมู่: พาณิชย์

รณรงค์ พูลพิพัฒน์


พาณิชย์ ยกร่างกฎกำหนดหลักเกณฑ์ออกหนังสือรับรองสินค้ากลุ่มนม ปี 66 ถึงปี 68

กรมการค้าต่างประเทศยกร่างกฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 2566 ถึงปี 2568 หลังคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีมติให้เพิ่มปริมาณการนำเข้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย เพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนชงรมว.พาณิชย์ลงนามระเบียบ และออกประกาศจัดสรรการนำเข้าต่อไป

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้จัดทำ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 2566 ถึงปี 2568 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 จำนวน 2 ฉบับ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ได้มีการเพิ่มปริมาณการนำเข้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย

เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในประเทศมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายในประเทศ และได้จัดทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-9 ต.ค.2566 

ทั้งนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566 เห็นชอบเกี่ยวกับการเปิดตลาดนำเข้าสินค้านมตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 โดยเพิ่มปริมาณการนำเข้าในโควตาที่จะจัดสรรสำหรับปี 2566

ดังนี้ 1.นมและครีม จากเดิม 2,372.74 ตัน เป็น 3,072.92 ตัน เพิ่ม 700.18 ตัน และ 2.นมผงขาดมันเนย จากเดิม 55,000 ตัน เป็น 65,031.55 ตัน เพิ่ม 10,0031.55 ตัน ซึ่งปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

โดยหาก ครม. มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการโคนมฯ ดังกล่าว กรมจะดำเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนาม (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย ปี 2566 ถึงปี 2568 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 จำนวน 2 ฉบับ

และหลังจากระเบียบกระทรวงพาณิชย์มีผลใช้บังคับ กรมจะดำเนินการออกประกาศกรม เพื่อประกาศผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย กรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 4 เพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองต่อกรม และนำไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนำเข้าได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 ต่อไป

สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎดังกล่าว ผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4734

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!