หมวดหมู่: CSR

9846 PTG


PTG คว้ารางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำมุ่งมั่นผลักดันเคารพสิทธิมนุษยชนรอบด้าน

          บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเจตนารมย์แห่งการยึดมั่นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงของบริษัท โดย ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตรจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

          ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Awards 2023)” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และเสริมสร้างสังคมแห่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

          ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา PTG ได้นำหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและกฎหมายของประเทศ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

          “การได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ PTG ในการส่งเสริมและผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกมิติและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกภายในองค์กรและสังคมภายนอกอย่างยั่งยืน” ดร.วัลภากล่าว 

 

 

A9846

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!