หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 19 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 19 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

13,000

10.71

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

10,000

10.65

ซื้อ

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/09/2566

10,000,000

0.13

ซื้อ

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)

 

นาย พรศักดิ์

ตันตาปกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

3,300,000

6.00

ขาย

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)

 

นาย ประภากร

วีระพงษ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนพวรรณ วีระพงษ์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/09/2566

916,666

0.21

ขาย

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS)

 

นาย สันติ มณีวงศ์

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 

อ้างอิง หุ้นสามัญ

18/09/2566

122,400

1.88

ขาย

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)

 

นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/09/2566

1,000

6.75

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

7,200

9.88

ซื้อ

ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNL)

 

นาย กิตติชัย

ตรีรัชตพงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/09/2566

6,700

34.75

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

1,700

8.30

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

13,300

11.90

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

60,000

0.93

ซื้อ

วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI)

 

นาง อรนุช

รุจิราวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/09/2566

200,000

2.60

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

100,000

3.34

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาง ขันทอง

อุดมมหันติสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/09/2566

37,300

25.34

ขาย

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาง ขันทอง

อุดมมหันติสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

86,300

25.64

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

9,200

3.02

ซื้อ

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)

 

นาย ทินกร

สีดาสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/09/2566

10,000

6.60

ซื้อ

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)

 

นาย รุ่งเรือง สัมฤทธิ์ทรัพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/09/2566

1,000

2.60

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!