หมวดหมู่: ปปช.

9636 ปปช83


ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อดีต ผู้จัดการการประปา สงขลา รับสินบน

          สำนักงาน ... ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยผลการดำเนินการเรื่องกล่าวหา อดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา รับทรัพย์สินจากผู้ประกอบการเอกชน ล่าสุดคณะกรรมการ ... มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา และวินัย พร้อมส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว

          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยผลความคืบหน้าเรื่องกล่าวหา อดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด โดยการรับทรัพย์สินจากผู้ประกอบการติดตั้งระบบประปา ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน์ และได้ให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบประปา ชำระเงินค่าอาหารให้แทนผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้ไต่สวนและสรุปสำนวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลารายดังกล่าว โดยมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนการถอดถอน ระเบียบ วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 ข้อ 37 (3)

          โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดดังกล่าว และให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหา ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

          เบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 เพื่อฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้อีก 

 

 

A9636

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!