หมวดหมู่: บลจ.

EASTSPRINGดารบุษป์2


บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 4 กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กองทุนในประเทศได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566 และกองทุนต่างประเทศอีก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ในอัตรา 1.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ในอัตรา 0.90 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2566 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 4 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 80,833,891 บาท

          โดยกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.14 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.27 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.73 บาทต่อหน่วย 

          กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือกองทุนรวม

อีทีเอฟต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี รวมกับจ่ายปันผลงวดนี้ เป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.75 บาทต่อหน่วย 

          กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.55 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 1.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.95 บาทต่อหน่วย

          และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ลงทุนในกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS กองทุนหลัก ลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน เกี่ยวกับสินค้าบริการระดับสูง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจัดการโดย Pictet Funds(Europe) S.A. โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.90 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.40 บาทต่อหน่วย

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

A9620

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!