หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9608 TEGH


TEGH ปลื้ม 4 บริษัทย่อย คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023

          บริษัทในเครือของบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (EQR), บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (TEI), บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (TER) และบริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) ได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ EQR ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

          ซึ่งรางวัลดังกล่าวตอกย้ำบทบาท การเป็นองค์กรที่สอดรับกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบอย่างยั่งยืน สอดรับกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มุ่งสู่ความสำเร็จใน 4 มิติ คือ มิติธุรกิจ มิติชุมชนสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการกระจายรายได้ ภายใต้กรอบแนวคิด “MIND” ที่สามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อนำไปสู่ “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชน อย่างยั่งยืน”

 

 

A9608

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!