หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

9592 KTB ทร


‘กองทัพเรือ’ จับมือ ‘กรุงไทย’ พัฒนาบริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล

          กองทัพเรือ และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพเรือ ผ่าน Krungthai Corporate Online สนับสนุนภารกิจด้านดิจิทัล ผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดสู่ Smart Hospital ด้วยบริการ Smart Healthcare พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่านบัญชีเงินเดือน เงินฝากและสินเชื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับ

          พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน ทุกภาระกิจอันหลากหลายของกองทัพเรือ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณ การบริหารจัดการด้านการรับ และจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือที่ให้บริการกับภาคประชาชน และภาคเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ National e-Payment ของประเทศ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวจึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพลกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของกองทัพเรือ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น 

          นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติและทุกช่องทางของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ที่ผ่านมากองทัพเรือได้เปิดโอกาสให้ธนาคารกรุงไทยได้นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือแล้วในบางธุรกรรมและบางหน่วยงาน อาทิ การให้บริการด้านธุรกรรมต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน การให้บริการ Letter of Credit (L/C) การจัดการบัญชีเงินเดือน และโครงการ Smart Hospital ที่ได้นำร่องเปิดให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการพัฒนาระบบการชำระเงินและเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินและยกระดับบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการให้บริการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับบริการให้ครอบคลุมภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

          ● บริการบริหารจัดการทางการเงิน บนระบบ Krungthai Corporate Online ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเงินงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานในกองทัพเรือทั้ง 142 หน่วยงาน รองรับการให้บริการรับชำระเงินและการจ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองทัพเรือที่ให้บริการกับภาคประชาชน และภาคเอกชน ผ่านดิจิทัลเพย์เมนท์โซลูชันที่ครบวงจรมากขึ้น เช่น ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และรองรับการทำธุรกรรมต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านบริการ Krungthai Trade Online 

          ● บริการ Smart Hospital ที่จะขยายบริการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือทั้งหมด โดยการพัฒนาระบบการชำระเงินและเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมทั้งต่อยอดในการยกระดับการใช้สิทธิผ่านบริการ Telehealth สำหรับผู้ป่วยที่รักษาทางไกล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และขยายไปยังสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

          ● บริการ Smart Academy กับหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้กองทัพเรือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ด้วยการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร และบริการบัตรประจำตัวนักเรียน 

          ● การเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับกำลังพล ผ่านบัญชีเงินเดือนที่ได้สิทธิประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ บริการด้านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Krungthai NEXT และบริการด้านสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธนวัฏ สินเชื่อเอนกประสงค์ ที่พร้อมให้บริการกับกำลังพลกองทัพเรือ

          โดยบริการทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุน วิสัยทัศน์และภารกิจด้านดิจิทัลของกองทัพเรือ เพื่อมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านการเงินให้กับกำลังพลกองทัพเรือในทุกระดับให้ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” 

 

 

A9592

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!